Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép trừ trong phạm vi 10

Bài 1: Tính:

a)

10 – 2 =           10 – 4 =            10 – 3 =               10 – 7 =                   10 – 5 =

10 – 9 =           10 – 6 =            10 – 1 =               10 – 0 =                    10 – 10 =

b)

Bài 2: Số ?

5 + …. = 10                 …. – 2 = 6                10 – …. = 4                 2 + …. = 9

8 – …. = 1                   …. + 0 = 10              10 – ….= 8                  4 + …. = 7

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

a)                            b) 

Bài giải:

Bài 1:

10 – 2 = 8        10 – 4 = 6           10 – 3 = 7             10 – 7 = 3                 10 – 5 = 5

10 – 9 = 1        10 – 6 = 4           10 – 1 = 9             10 – 0 = 10               10 – 10 = 0

b)

a. Kết quả bằng 5.

b. Kết quả bằng 6.

c. Kết quả bằng 2.

d. Kết quả bằng 7.

e. Kết quả bằng 8.

f. Kết quả bằng 4.

Bài 2:

5 + 5 = 10                 8 – 2 = 6                10 – 6 = 4                 2 + 7 = 9

8 – 7 = 1                 10 + 0 = 10              10 – 2 = 8                  4 + 3 = 7

Bài 3:

a) 7 + 3 = 10.

b) 10 – 2 = 8.

Bình Luận

comments