Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 90

Bài 1: Số ?

2 = 1 + …                 6 = 2 + …                  8 = …+ 3                   10 = 8 + ….

3 = 1 + …                 6 =…+ 3                    8 = 4 + ….                 10 = …+ 3

4 = …+ 1                  7 = 1 + …                  9 = …+ 1                   10 = 6 + …

4 = 2 + …                 7 = …+ 2                   9 = …+ 3                   10 = …+ 5

5 = …+ 1                  7 = 4 + ….                 9 = 7 +….                  10 = 10 + …

5 = 3 +….                 8 = …+ 1                   9 = 5 + …                  10 = 0 + …..

6 = …+ 1                  8 = 6 + …                  10 = …+ 1                   1 = 1 + ….

Bài 2: Viết các số 7, 5, 2, 9, 8:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………………………………….

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………………………….

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

a) Có:       

Thêm:       

Có tất cả:…..bông hoa ?         

b) Có : 7 lá cờ

Bớt đi: 2 lá cờ

Còn: ….lá cờ ?

Bài giải:

Bài 1:

2 = 1 + 1               6 = 2 + 4                 8 = 5 + 3                   10 = 8 + 2

3 = 1 + 2               6 = 3 + 3                 8 = 4 + 4                   10 = 7 + 3

4 = 3 + 1               7 = 1 + 6                 9 = 8 + 1                   10 = 6 + 4

4 = 2 + 2               7 = 5 + 2                 9 = 6+ 3                    10 = 5 + 5

5 = 4 + 1               7 = 4 + 3                 9 = 7 + 2                   10 = 10 + 0

5 = 3 + 2               8 = 7 + 1                 9 = 5 + 4                   10 = 0 + 10

6 = 5 + 1               8 = 6 + 2                 10 = 9 + 1                   1 = 1 + 0

Bài 2:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 5, 7, 8, 9.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8 , 7 , 5 , 2.

Bài 3:

a) Điền vào ô trống là: 4 + 3 = 7.

b) Điền vào ô trống là: 7 – 2 = 5.

Bình Luận

comments